هانیول - دمپر موتور الکتریکی شیر سه راه هانیول ML7421A3004

هانیول - دمپر موتور الکتریکی شیر سه راه هانیول  ML7421A3004
مشخصات فنی