هانیول - موتور دمپر سه وضعیتی بدون فنر برگشت هانیول N1024

هانیول - موتور دمپر سه وضعیتی بدون فنر برگشت هانیول  N1024
مشخصات فنی