هانیول - موتور دمپر قطع و وصلی فنر برگشت هانیول S20230

هانیول - موتور دمپر قطع و وصلی  فنر برگشت هانیول S20230
مشخصات فنی