هانیول - شیر سه راهه برنزی هانیول V5833A

هانیول - شیر سه راهه برنزی هانیول  V5833A
مشخصات فنی