هانیول - شیر سه راهه فلنجی هانیول ,V5329AC

هانیول - شیر سه راهه فلنجی هانیول ,V5329AC
مشخصات فنی