هانیول - موتور دمپر تدریجی فنر برگشت هانیول S10010

هانیول - موتور دمپر تدریجی  فنر برگشت هانیول S10010
مشخصات فنی