هانیول - موتور دمپر تدریجی بدون فنر برگشت هانیول N10010

هانیول - موتور دمپر تدریجی بدون فنر برگشت هانیول  N10010
مشخصات فنی