هانیول - سنسور دما اتاقی هانیول T7412

هانیول - سنسور دما اتاقی هانیول T7412
مشخصات فنی