هانیول - سنسور دما کانالی هانیول T7411-LF20

هانیول - سنسور دما کانالی هانیول T7411-LF20
مشخصات فنی