هاینول - سنسور دمای مستقرق هانیول T7413A-VF20

هاینول - سنسور دمای مستقرق هانیول T7413A-VF20
مشخصات فنی