شیر سه راه موتوری هانیول - شیر سه راهه برنزی هانیول V5013N

شیر سه راه موتوری هانیول - شیر سه راهه برنزی هانیول V5013N
مشخصات فنی