شیر سه راهه هانیول - شیر سه راه هانیول V5013R

 شیر سه راهه هانیول - شیر سه راه هانیول  V5013R
مشخصات فنی