هانیول - موتور الکتریکی شیر هانیول ML7984

هانیول - موتور الکتریکی شیر هانیول ML7984
مشخصات فنی