هانیول - شیر سه راهه هانیول فلنجی V5050A,B

هانیول - شیر سه راهه هانیول فلنجی V5050A,B
مشخصات فنی